Que fer en cas de lesió?

Temporada 2023-2024

Molt important!!

L’Objecte de l’assegurança és donar cobertura als accidents soferts per les persones federades amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos al R.D. 849/1993 de 4 de juny.

S’entén per accident els traumatismes puntuals, violents, sobtats, externs i aliens a la intencionalitat de la persona federada soferts durant la pràctica esportiva, sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i/o preexistents, malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, microtraumatismes repetits, tendinitis, bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general, qualsevol patologia degenerativa.

Tindran la consideració d’accident els infarts de miocardi i les angines de pit sofertes per les persones federades, sempre que aquests es produeixin en el camp de joc durant la pràctica esportiva o, subsegüentment a aquesta, en les instal·lacions de club o recinte esportiu. Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa NOMÉS es realitzaran en centres mèdics o per facultatius concertats amb la companyia asseguradora. Únicament en cas d’urgència vital es podrà assistir directament al centre sanitari més proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’apartat URGÈNCIES” del web.
Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident 900 404 444. En cas de ser necessari el servei d’Ambulància caldrà sol·licitar-lo en el mateix telefon.

Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l’expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica.

El material ortopèdic curatiu (No preventiu) prescrit pel servei mèdic concertat serà reemborsat per la Companyia al 100% sempre que PRÈVIAMENT s’hagi sol·licitat en conformitat amb la Companyia. El material només es podrà adquirir mitjançant proveïdors concertats amb la Companyia que aquesta comunicarà juntament amb l’autorització.

EN CAS D'ACCIDENT

Si es requereix assistència mèdica després de les 24 hores des de que s’ha produït l’accident:

 • La persona interessada ha de trucar a la Companyia (900 404 444) per obrir expedient.
 • Amb l’expedient obert, el Club ha de redactar el comunicat d’accident.
 • La persona interessada ha d’enviar el comunicat a siniestros.baloncesto@aon.es.
 • La persona interessada ha de rebre l’autorització i llavors concertar la vista mèdica en el centre concertat.

OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE

 • Explicar detalladament el que ha passat en el comunicat d’accident:
  • Data exacta de l’accident.
  • Descripció detallada de l’accident (com ha succeït i indicar la part del cos lesionada).
  • La referència del sinistre, indicar-ho al comunicat o a l’assumpte del correu electrònic.
 • Que el comunicat estigui segellat i signat pel Club al qual pertany la persona federada.
 • Que consti amb claredat el número de llicència de la persona federada accidentada.
 • És important que les dades de contacte siguin correctes, si pot ser número de mòbil de la persona lesionada i/o pares/tutors en cas dels menors, així com el correu electrònic de contacte dels interessats.
 • Després de comprovar tota la documentació necessària li serà enviat al correu electrònic indicant els següents passos a realitzar.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a: Plataforma de Sinistres de Federacions Esportives de AON
 • Telèfon: 93 293 39 15
 • Horari: De dilluns a divendres de 9.00h a 17.00h.

PÒLISSA 048961051 (ALLIANZ - AON)

Col·lectius:

 • Jugadors/es (Cadets, Infantils, Preinfantils, Minis, Preminis, Escobol i Escoles de Bàsquet amb dret a Competició).
 • Jugadors/es (Escoles de Bàsquet sense dret a Competició).

PÒLISSA 048957716 (ALLIANZ - AON)

Col·lectius:

 • Jugadors/es (Sènior, Sots-25, Sots-21, Juniors i Lleure de Clubs) i Entrenadors/es, Delegats/des d’equip, Directors/es Tècnics/ques de Totes les Categories.

RECORDATORI

 • Serà motiu de tancament de l’expedient del sinistre i per tant la no continuïtat de tractament si durant la BAIXA MÈDICA ESPORTIVA, la persona federada realitza activitat esportiva no tenint cobertura als accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d’alta mèdica per un accident anterior.
 • Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació que no sigui D’URGÈNCIES haurà de ser autoritzada prèviament, en cas contrari serà el federat qui es faci càrrec dels costos incorreguts.

PROTOCOL ACTUACIÓ

QUADRE MÈDIC